Algemene voorwaarden

Guidelife is onderdeel van Snowlife.

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden. Voor meer informatie BEL ONS of MAIL ONS. Stel je vragen gerust! Daar zijn we immers voor.
Onze Snowlife-skileraren schrijven blogs en maken vlogs over hun ervaringen. Volg hun verhalen als je benieuwd bent want een skileraar zoal mee maakt.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst die betrekking heeft op door Snowlife B.V., statutair gevestigd te Rosmalen (KvK-nummer 62457616), verder te noemen “Snowlife”, te leveren diensten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met "de deelnemer" bedoeld: iedere (rechts)persoon die Snowlife heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen.
1.3 Eventueel door de deelnemer gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Snowlife en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

2. Opdracht en totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Snowlife, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
2.2 De overeenkomst tussen Snowlife en de deelnemer komt tot stand door invulling, ondertekening en toezending, al dan niet digitaal, of afgifte van het door Snowlife aan de deelnemer verstrekte bevestigingsformulier door de deelnemer aan Snowlife.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Snowlife ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Snowlife bereidt de deelnemer voor om het beroep van ski- en/of snowboardleraar uit te oefenen. Snowlife biedt de deelnemer hierover onder meer informatie aan en zorgt voor inschrijving van de deelnemer bij de voor zijn of haar functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen. De voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen worden door derden verzorgd.
3.2 De deelnemer sluit zelf een arbeidsovereenkomst met een ski- en/of snowboardschool. Snowlife draagt zorg voor de totstandkoming van contact tussen de deelnemer en de ski- en/of snowboardschool.
3.3 Snowlife houdt bij het zoeken naar een ski- en/of snowboardschool voor de deelnemer voor zoveel als mogelijk rekening met de door de deelnemer opgegeven keuze voor het skigebied maar kan de door de deelnemer opgegeven keuzes niet garanderen. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid bij de desbetreffende ski- en/of snowboardscholen.
3.4 De deelnemer zal Snowlife steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
3.5 Indien de gegevens waarover Snowlife voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de deelnemer aan Snowlife ter beschikking worden gesteld of indien de deelnemer op andere wijze niet aan zijn of haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Snowlife, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen haar gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
3.6 De deelnemer dient zich bewust te zijn van de risico’s die samenhangen met het geven van ski- en/of snowboardles en het skiën en/of snowboarden in het algemeen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van deugdelijke verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een reis-, ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering, die in het geval van ongevallen kosten voor medische behandeling, repatriëring en/of (letsel)schade ook in het buitenland dekt. Snowlife is daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor.
3.7 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en/of vaccinaties, rijbewijs en/of groene kaart. Indien de deelnemer wegens het ontbreken van enig (geldig) document niet kan aanvangen met zijn of haar werkzaamheden als ski- en/of snowboardleraar komt dat geheel voor rekening van de deelnemer.

 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s. Snowlife is gerechtigd de met de deelnemer overeengekomen prijs aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussen Snowlife en de deelnemer tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat hij of zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

 5. Betaling

5.1 De deelnemer dient 20% van het totaal aan Snowlife verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Het resterende door de deelnemer aan Snowlife verschuldigde bedrag moet uiterlijk 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar opleiding in Oostenrijk tot ski- en/of snowboardleraar aan Snowlife zijn voldaan.
5.2 Als de overeenkomst tussen Snowlife en de deelnemer tot stand komt in de periode van 6 weken voordat de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar opleiding in Oostenrijk tot ski- en/of snowboardleraar dan dient de deelnemer aan Snowlife terstond het volledige door hem of haar verschuldigde bedrag te voldoen aan Snowlife.
5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Snowlife aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.4 Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de deelnemer nadat hij of zij door Snowlife is gewezen op de te late betaling en Snowlife de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, is de deelnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is Snowlife gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5.5 Indien deelnemer later het vervoer wil bijboeken en hiervoor een aanvullende factuur opgemaakt moet worden, dan worden er € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

6. Ontbinding en beëindiging

6.1 De deelnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de deelnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
6.2 In geval van verzuim van de deelnemer is Snowlife gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de deelnemer en/of het door de deelnemer aan Snowlife verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
6.3 De deelnemer heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met Snowlife op te zeggen. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, kan Snowlife, voor zover de deelnemer niet gekozen heeft voor de door Snowlife aan de deelnemer aangeboden aanvullende annuleringsbepaling, de navolgende annuleringskosten in rekening brengen, waarbij Snowlife bevoegd is tot verrekening van de reeds door de deelnemer verrichte betalingen:

  1. na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt zodra deelnemer gestart is met de cursus/training;

  2. tot 6 weken voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: 20% van het volledige door de deelnemer aan Snowlife verschuldigde bedrag;

  3. tussen 6 en 2 weken voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: 50% van het volledige door de deelnemer aan Snowlife verschuldigde bedrag;

  4. binnen 14 dagen voordat de deelnemer aanvangt met de voor de functie van ski- en/of snowboardleraar benodigde opleidingen en/of cursussen: het volledige door de deelnemer aan Snowlife verschuldigde bedrag.


7. Overmacht

7.1 Snowlife is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Snowlife opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Snowlife niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Snowlife zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Snowlife werkzame personen, natuurrampen, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in het land waar de deelnemer beoogt aan te vangen met zijn of haar werkzaamheden als ski- en/of snowboardleraar.
7.3 Indien Snowlife bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds door Snowlife verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Snowlife is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Snowlife.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Snowlife zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Snowlife aan de deelnemer te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten, is Snowlife nimmer aansprakelijk.
8.3 Snowlife is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de deelnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9. Verstrekking persoonsgegevens

9.1 De deelnemer is bekend met en stemt ermee in dat Snowlife de door hem/haar aan Snowlife verstrekte gegevens doorgeeft aan de opleidingsinstituten zoals onder meer het SBSSV (Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband) en het TSLV (Tiroler Skilehrer Verband) in verband met de beoogde door de deelnemer te volgen opleiding(en) en/of cursussen alsmede aan de aan de deelnemer voorgestelde ski- en/of snowboardscholen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidings- en/of cursusmateriaal van het door Snowlife ter beschikking gestelde cursus- en/of opleidingsmateriaal, zoals onder meer het Snowlife-handboek en Duits cursusmateriaal, berust bij Snowlife.
10.2 Het opleidings- en/of cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snowlife.

 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Voor onze klachtenregeling, zie de pagina Veel gestelde vragen op onze website.
11.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
11.3 Op een met Snowlife gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.4 De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
11.5 Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet relatief bevoegd is dan is die deelnemer gerechtigd om binnen één maand nadat Snowlife zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

 

Guidelife.nl

6 berichten 87 volgers 1 volgend Volgen Raft naar Instagram